Szukaj w serwisie

gminaDW.jpeg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach

Pobierz: PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach.pdf


Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach wraz z terenami infrastruktury towarzyszącej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XIV/ 96/2007 z dnia 25 października 2007 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach wraz z terenami infrastruktury towarzyszącej – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach wraz z terenami infrastruktury towarzyszącej, oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wymienione dokumenty wyłożone będą do publicznego wglądu w dniach od 12 listopad 2008 r. do 10 grudnia 2008 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w godzinach od 10°° do 13°°.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w środę 10 grudnia 2008 r. o godz. 10°° w sali nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2008 r.


                                                                               Wójt Gminy
                                                                             Dobrzeń WielkiMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Świerkle

Pobierz plik: PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Świerkle-1.pdf